Saturday, March 31, 2007

Msgr. Buentiempo nagselebrar kompleanyo


Sarong dakulang urgolyo an sakong namatean kan ako naimbitaran sa selebrasyon kan kompleanyo kan satong kura paroko, si Msgr. Juan Buentiempo kan nakaaging Martes, Pebrero 27, 2007, sa kumbento kan parokya. Dakul na mga bisita an sakong naabotan: nagkapirang padi sa Caceres, mga parokyano kan Santa Ana, mga kaakian, asin mga kapamilya ni Monsigñor na maorogmang nakiselebrar.

Sa sakuyang paghiling, an satong Kura Paroko na naglingkod sa Par
okya ni Sta. Ana nin haros 9 na taon na poon kan Oktubre 1998, sarong simpleng tao.

Istorya kan sarong padi, “Si Mamo (an apod ki Monsignor) ngonyan na sanang mga taon nagusto na magselebrar kan saiyang kompleanyo. Huli ta kan kami mga seminarista pa sana, amay kaming nagmamata para mag-mañanita saiya sa may pwertahan kan saiyang kwarto. Alagad naaaraman mi na mayo man palan siya sa laog.” Kan hinapot ko si Mamo kun tano ta siya minahale sa aldaw kan saiyang kompleanyo, siya nagsimbag, “Kun saimong kompleanyo, gabos na tawo nagsisibot, minagastos, para saimo. Ika an ‘star.’ Habo kong pagkasiributan.”


Alagad, sarong pagkakataon, sinabihan siya ni Bishop Balce, “Dai ka na magtago
kun kaaldawan kan saimong kompleanyo. Let the people come and greet you. Ini an saindang paagi para makapagpasalamat sa saimo.” Saiya ining tinubod.

Nagka-igwa ako nin pagkakataon na maka-olay si “May Kikay” (Mrs. Francisca
N. Belleza) nin nagkapirang minuto asin sakong naihapot an manongod sa kun ano kaidto an satong Kura Paroko.

Sabi ni May Kikay, “Kan aki pa si Juan (an apod saiya kan saiyang kapamilya), nagkapirang senyales an sakong nahiling na siya magpapadion. Arog kan paglaag nin katsa bilang saiyang sotana asin an pag-aktong padi na nagmimisa kun ini solo sana; an pag-ukit sa kahoy nin imahen kan mga santo; an pagsakristan niya asin an pagkanuod kan mga Latin na mga pamibion; asin orog kaini, an pagsabi niya, “Gusto ko na maging Padi.’”


Si Alejandro Juan N. Buentiempo (“Juan,” “Johnny,” “Good Time,” “Mamo”) namundag kan Pebrero 27, 1948 sa Napawon, Goa, Camarines Sur, ikaduwa sa apat na magturugang. Si Mamo nagtapos kan saiyang elementarya na sarong achiever sa Goa Elemetary School. Saiyang ipinadagos an High School sa Partido High School. Kan taon 1963, siya luminaog sa Seminaryo na pusog an paglaom sa kabotan asin pangataman nin Dios. Si Mamo inordinahan bilang padi kan Marso 24, 1974 digdi sa Arkidiocesis nin Caceres. Pagkatapos kan pag-orden, siya nagklase nin Civil Engineering sa University of Nueva Caceres.

Kabali sa saiyang mga nagin assignments bilang padi iyo an mga minasunod: Formator kan Holy Rosary Minor Seminary, assistant priest sa Basilica Minore, asin parish priest sa Caramoan asin Iriga City.

Kan kami nag-orolay-olay bago pa kan saiyang kompleanyo, sakuyang nahiling na an saiyang oro-aldaw na pagkabuhay minalipas arog man satong mga layko. Alagad, an saiyang personal na disiplina sa salud; an hilig niya sa pagbasa nin manlaen-laen na libro; an mga ataman asin pag-iriba niya sa kumbento; an saiyang dai-matawaran na engineering skills; asin orog nang gayo an saiyang kakaibang talento sa akrobatiko na iyo an tripod (an pagtindog na baliktad kun sain an payo niya nasa daga na nakapatong sa saiyang mga kamot) -- iyo an mga bagong bagay na sakong naaraman.

Sa saiyang mensahe sa programa kan saiyang kompleanyo, sinabi niya, “Naapreciar ko an birthday message na sinabi sako kan saro saindo, ‘Mamo, Thank you for the simple life.’” An simpleng pagkabuhay iyo an nangongorog na prinsipyo asin gawe kan saiyang pagkabuhay. Dagdag pa kaiyan sinabi niya, “Pinagmamawot ko na ako pirming yaon saindo digdi sa simbahan, digdi sa kumbento. Ini tanganing bilog na mapaglingkodan kamo. Yaon ako digdi tanganing masimbagan an saindong pangangaipohan.” Sinabi niya pa sa samong pag-orolay, “Para sako, the vow of poverty is availability – to be fully present to the persons whom you serve.”

Si Msgr. Johnny sarong ladawan nin simpleng surogoon nin Dios. An sinasabi sa ebanghelyo ni Lukas 5:4 na Duc in Altum (Put out into the deep) saiyang isinasabuhay sa paagui kan pagpararom kan simple alagad maogmang pagkabuhay na iyo an minataong inspirasyon sa saiyang mga parokyano.

Look at Jesus on the cross


Today, we are in the season of Lent and in preparation for the coming significant event in our country, the May 2007 Elections.

In his recent first of the series of Pastoral Reflections on Elections, the Most Rev. Leonardo Z. Legaspi, O.P. says, “Both Lent and the Elections bid us to engage into an act of examination.” After giving the Christian guide for examining one’s self in the sphere of relationships, the Archbishop invites the faithful for an examination in the level of society, particularly in the conduct of elections. He then gave specific qualifications of a good public official namely: Competence, Personal Integrity and Commitment to the Common Good. This serves as a clear consideration for the people in effecting good change for the country – examination of self and society.
But how do we start examining and renewing ourselves? How do we change our society? To whom shall we look up to as our model?

“Let us look at Christ pierced on the Cross!” the Holy Father, Benedict XVI strongly calls us in his message for Lent 2007. His Holiness dwelt on the theme of love fully expressed in his crucifixion and death. He says, “Let us direct our gaze in this time of penance and prayer at Christ Crucified who, dying on the cross, revealed fully for us the love of God… The response the Lord ardently desires of us is above all that we welcome his love and allow ourselves to be drawn to him… We need to respond to such love and devote ourselves to communicating it to others.”

Looking at “Christ pierced on the cross” (Jn. 19: 37) then is our source and model in examining and renewing ourselves and our society.

We live it by responding to the call of our dear Archbishop, “Let us examine the quality of our love… Let us repent; do penance, fast and give alms; let us offer sacrifices, for ourselves and for our country.
We live it by receiving the blessing of the Holy Father, “May Mary, Mother of Beautiful Love, guide us in this Lenten journey, a journey of authentic conversion to the love of Christ.”

“Magbakli. Makipag-olian. Makisumaro."


Kan Pebrero 21, Miercoles de Ceniza, pinonan nyato an panahon nin Cuaresma – an panahon nin pag-ayuno asin pagpamibi. An panahon na ini igwa nin 40 aldaw, kaya inaapod na Cuaresma sa Español asin Quadragessima sa Latin.

An numerong 40 madalas maisihan sa bibliya asin minapahayag nin panahon nin makuring pag-andam, o panahon nin pagkastigo na gikan sa Dios. Sa Bagong Tipan, si Jesus nagpamibi asin nag-ayuno sa laog nin 40 aldaw asin 40 banggi sa disyerto sa pag-andam sa saiyang ministeryo.

Sa pagsunod ki Jesus, kita man na mga Kristyano, lalong-lalo na an mga Katoliko, inaapodan sa maimbod na pagpamibi, paghorop-horop sa Banal na Kasuratan, pag-ayuno asin paglimos. An pagbago nin buhay, nin isip asin puso, minapoon sa sarong pagpagamiaw sa pagsolsol. Ini sinisimbolo kan mga abo sa angog. Mantang an abo nilalaag sa angog sa pormang krus, an selebrante minasabi: “Magsolsol asin magtubod sa Marahay na Bareta” (Mk. 1:15).

Mayaman an satong simbahan sa paggiya asin pagtao nin oportunidad sa mga tawo para sa maimbod na pagsabuhay kan espiritu nin pagsolsol asin pagbago nin buhay ngonyan na Cuaresma. Igwa kita nin mga aldaw nin pag-ayuno asin pag-abstinensya – an Miercoles de Ceniza, Biernes Santo asin mga Biyernes kan Cuaresma. Sa satong parokya ginigibo an Pag-estasyon o an Dalan nin Krus sa patio kan simbahan kun Domingo asin sa mga Barangay sa talaan na mga aldaw. Asin sa Abril 1, poponan nyato an Semana Santa, sarong semanang paggiromdom, paghorop-horop asin pagsabuhay kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay-liwat ni Cristo sa paagi kan mga selebrasyon-liturhical sa simbahan.


Logod, tandaan nyato na an pagsabuhay kan tunay na espiritu nin Cuaresma dai mahihimo sana kan pagtiripon kan pamilya o pagbakasyon sa magagayon na lugar kun Semana Santa, kundi an maimbod na pagsolsol sa sadiri, an pusog na desisyon nin pagbago nin buhay, asin an pakisumaro sa mga selebrasyon-liturhikal asin pag-utob kan mga tugon kan Simbahan.
Magbakli kan sadiri. Makipag-olian sa Dios asin sa kapwa. Makisumaro sa Simbahan!

Magarao prepares Easter Angels

by Kenee Sambo

THE PARISH OF ST. ANNE traditionally observes the ‘Salubong,’ a celebration of the resurrected Jesus meeting his mother. ‘Salubong’ depicts a solemn procession led by the grieving Mother Mary shrouded in a dark veil that will come across a procession of joy led by the image of the risen Lord. Then, an angel will remove her mourner’s veil for her to see that her Son has resurrected.

For Magaraoeños, ‘Salubong’ and the Dawn Mass mark more in the celebration of Easter. This year’s celebration were organized by the Parish Lectors Ministry headed by Ms. Vita Avenido, former President of PPC, with the support of other parish organizations particularly the Daughters of Mary and the Knights of Columbus.

As of March 2, the organization in-charged recruited 14 Resurrection Angel candidates from different barangays of Magarao. These children with the support of their parents were presented to the parish priest, Msgr. Juan Buentiempo, last January 28, 2007 during the 7:30 am Mass.
Each candidate has a ‘love offering’ of P5,000.00. The collected love offerings proceed to the fund for the St. Anne Parish church projects.

The Resurrection Angel 2007 will be recognized through the drawing of lots at the parish convent on March 25, 2007. The lucky child who will be picked from the drawing of lots will be the one who will do the honor of removing the black shroud from Mary’s head.

Jesus’ resurrection signifies hope, a new beginning, where we are free of whatever separates us from God and from other people. This is God’s gift of forgiveness, it frees us from the past, allowing us to make a new start.

Brgy. Via Crucis poponan sa Marso 4


by Niño Fortuna

AN PAROKYA NI SANTA Ana, Magarao, mapoon kan pag-via crucis o pag-estasyon sa kada barangay ngonyan na Domingo, Marso 4, sa Brgy. Carangcang.

An programang ini pinonan kan taon 2000 kan pag-abot ni Msgr. Buentiempo sa Magarao bilang kura paroko. Poon kaidto ginigibo na ining taon-taon na aktibidad. An mga opisyales kan Brgy. Pastoral Council (BPC) iyo an nagmamanehar kan nasabing programa. Alagad ini nasa pamamayo ngonyan kan mga Apostoles kan parokya sa pangengenotan ni Mr. Rafael A. Sambo.

Igwa nin mga krus na pinapatindog sa gilid kan tinampo kan barangay. Ini an ginagamit na mga estasyon. Sa giya kan mga krus na ini, an mga tawo minalibot sa barangay sa pag-estasyon sa pamamayo kan padi, asin sa tabang kan BPC asin lectors kan barangay. May mga pamilya, an ama, ina asin aki, na nakatalaan na magbasa kan mga pamibi sa estasyon.

An “Via Crucis” sarong tataramon na Latin na an boot sabihon, “an dalan nin krus.” Sa gaweng ini, ginigiromdom asin sinusundan an mga inagihan ni Jesukristo habang siya naglalakaw dara an Mahal na krus pasiring sa Calvario, an lugar na kun saen siya nagadan alagad kita man nailigtas sa kasalan.

St. Anne Parish celebrates World Day of the Sick


by Ayla Lunar

THOUGH PHYSICALLY weak and aging, about a hundred old and sick parishioners came to the parish church for the celebration of the World Day of the Sick last Feb. 11, the feast of Our Lady of Lourdes.

The said parishioners attended the Holy Mass at 7:30 a.m. The parish priest, Msgr. Juan Buentiempo, presided-over the mass and administered the blessing for them. Then, they partook in a breakfast provided by respective barangays. Before this day, these old and aged parishioners and more than a hundred others received catechesis, confessions and sacrament of anointing of the sick in their respective barangays. The Confraternity of Lourdes, with Mrs. Teresita Tible as President, spearheaded this program.

This parish celebration is a response to the call of the Holy Father John Paul II in 1992 when he designated February 11 as World Day of the Sick. Magarao parish started observing this celebration in 2001 under the initiative of Msgr. Buentiempo and Fr. Benito Velasco, the parochial vicar then. With the Parish Pastoral Council, the two priests looked for the sick and aged parishioners, visited them, brought the holy viaticum at their beds, heard their confessions and invited them for Mass at the parish. Last year, around 150 aged persons came.

Msgr. Buentiempo says about the purpose of this celebration, “This primarily aims at helping the sick and the elderly face their situation in life for it may be hard for them to endure life with their difficult situation... Also, this is a fitting opportunity for children to express their love and service to the sick and the aged.”

Pinunan an Cuaresma kan Miercoles de Ceniza


ni Judy Belleza

21 PEBRERO 2007 – Sa tataramon na “Magsolsol asin magin maimbod sa Marahay na Bareta” o “Giromdoma na ika abo asin sa abo ika mabalik,” an itum na abo nilahid sa mga angog kan mga Katoliko sa aldaw nin Miercoles de Ceniza.

Sa aldaw na ini pinoponan an Cuaresma, an 40 aldaw nin pagpamibi, pag-ayuno asin paglimos bilang pag-andam sa Domingo nin Pagkabuhay-Liwat ni Kristo.

“Magsolsol kita kan satong mga kasalan asin magbakli kan sadiri. Magpatawad kita sa satong kapwa na nagkasala sato,” an sabi ni Padre Larry Mijares, an parochial vicar kan parokya ni Santa Ana sa Magarao, sa saiyang homiliya. Pinagtungkosan ni Padre Larry an maimbod na pagbakli kan mga salang gawe asin an pakipag-olian sa kapwa asin sa Mahal na Dios.

“Sa kada taon nin pag-ako ko kan abo na nilalahid sa sakong angog, namamatean ko an pagbago kan sakong sadiri,” an sabi ni Ms. Mamerta San Andres, an haloy nang katekista kan parokya.

Sa liturhiya kan Miercoles de Ceniza, an mga parasimba minamarkahan sa angog kan krus na gikan sa abo bilang tanda nin pagpenitensya asin moralidad.

An paggamit kan mga abo, na gikan sa pagsolo kan mga palmera na ginamit kan nakaaging Domingo de Ramos (Palm Sunday), makahulugan na maray. Sinisimbolo kaini an kagadanan asin minapagiromdom sato kan satong moralidad.

Sa mga Katolikong Simbahan, an mga parasimba minahale na igwa nin marka na yaon sa angog tanganing darhon an tanda nin krus sa bilog na kinaban. Asin an pagpara kaini sarong tanda man kan paglinig sa mga kasalan.

Aki asin Gurang: Ladawan nin Pagkamoot


Kan Enero, maogma nyatong sinelebrar an kapistahan ni Sto. Niño, okasyon para sa mga kaakian. Ngonyan na Pebrero, sato man na sineselebrar an World Day of the Sick (Feb. 11), okasyon para sa mga gurang asin naghehelang. Asin an bulan na ini bulan nin pagkamoot huli kan Valentine’s day. Kun kaya, satong minawot na an tema nyato sa isyung ngonyan iyo, “An Pagkamoot kan mga Aki asin mga Magurang sa Buhay nin Simbahan.”

An mga kaakian asin mga gurang mahalagang kaayon kan Simbahan. An mga aki, sa saindang pagigin inosente asin bilog na pagsarig sa magurang nagigin pangarogan kan gabos na magpakumbaba asin bilog na magsarig sa Dios. Kun kaya, tinugon mismo ni Jesus, “Kun dai kamo magbakle asin magin siring sa mga aking sadit, dai nanggad kamo makakalaog sa Kahadean nin langit” (Mt. 18:3). Siringman, binoot Niya, “Pabayae nindong magdolok sako an mga aki” (Mt. 19:14).

An mga gurang, huli kan saindang mahiwas na experyensya sa buhay, orog na igwa nin mahalagang dolot sa komunidad kan Simbahan. Sinda “danay na mabunga, maski gurang na” (Ps. 92:14). Yaon sainda an pagigin matinao na dai naghahalat na balsan; an mas kumpletong paghiling sa buhay; an pagtao nin halaga sa simpleng pagbuhay; asin an mas relihiyosong pagsamba sa Kagurangnan. Ini asin an dakul pang mga karisma kan gurang na edad iyo an kaipuhan man na pangarogan.

Sa mga karahayan na ini minasupay an pagkamoot na ipinapahiling kan mga kaakian asin kamagurangnan. An pagsabuhay kaini iyo an magiya sa gabos sa dalan nin mas hararom na pagkamidbid asin pagkamoot sa Dios.
Sa tabang ni Santa Ana, ni Santa Maria saiyang aki, asin ni Jesus na saiyang maku-apo, maipahiling man nyato an pagkamoot sa satong mga gurang asin kaaikan.

The power of love and care


In 1992, the Holy Father John Paul II designated February 11 as World Day of the Sick. He said that this day shall be “a special time of prayer and sharing, of offering one’s suffering for the good of the Church, and of reminding us to see in our sick brother and sister the face of Christ, who, by suffering, dying and rising, achieved the salvation of mankind.” (Letter instituting the World Day of the Sick, 13 May 1992, 3).

To realize and respond to the Holy Father’s call, in 2001, we started observing the said celebration in our parish. We looked for the sick and aged parishioners, visited them, brought the holy viaticum at their beds, heard their confessions and invited them for the celebration of the Holy Eucharist in the parish church.

Last year, February 11, we had around 150 aged persons who came to the parish church. We celebrated the Holy Mass, administer to them the sacrament of anointing of the sick, provided medical assistance, said to them a blessing, and invited them for a common meal.

Such celebration primarily aims at helping the sick and elderly face their situation in life. Pope Benedict XVI in his message for the 15th World Day of the Sick this year said, “Sickness brings with it a moment of crisis and sober confrontation with one’s own personal situation.” It may be difficult indeed for the aged and sick to endure life. But being sick is not just a burden to bear but an opportunity to offer our sufferings to Jesus. It can become a blessing. Addressing the sick, the Holy Father continues, “I encourage you to contemplate the sufferings of Christ crucified… Trust that your sufferings, united to those of Christ, will prove fruitful for the needs of the Church and the world. I ask the Lord to strengthen your faith in his love, especially in moments of suffering.”

This celebration is also a fitting opportunity in this month of love for the children and the young to express their love and service for the sick and the aged, not only to their own sick loved ones but to their neighbor in the parish as well. When this is done, a new seed of change is planted.

Finally, this makes us realize the inter-dependence of the children and the aged. While the children or the young give joy to the aged, the aged guide and inspire the young.

James Aury rightly puts it, “The power of love and caring can change the world.”

Isay si Sto.Niño para sa mga aki?


Si Sto. Niño, an aking si Jesus, iyo an patron kan mga kaakian. An kapistahan niya kaaldawan man kan mga aki.

Kan Enero 21, Domingo nin kapistahan kan Sto. Niño, nagsimba ako sa Magarao alas-4:30 nin hapon. Dai ko inaasahan, inimbitaran akong magbasa kan pamibi nin banwaan. Maogma kong inako ini. Asin mas-naogma pa ako kan sakong mabasa na an mga pamibi para sa mga aki, “Para sa mga kaakian na napipiritan na manlimos, maghanap nin kakanon, maggibo nin magagabat na trabaho, o ibenta an saindang hawak: magkaigwa man sinda nin maginhawang buhay asin makahawas sa pagtios asin kawaran nin pag-asa.” Ini nagdara sako na romdomon man an ibang mga kaakian.


Si Sto. Niño sarong ladawan na satong pangarogan na magin tunay na Kristyano. Sinasabing kita kaipuhan magin arog sa mga aki bilang mga tagasunod nin Kagurangnan. An mga aki simple, makinuyog-kuyog, honesto, asin may dakulang pagkatakot sa Diyos, saka dai sinda nagmamawot nin dakul na materyal na kayamanan asin pagsasadiri. Sinda kuntento na sa mga simpleng kaogmahan. Sa mga bagay na ini, kita man inaapudan na mabuhay siring sainda.


Sa mga kapwa ko kaakian, lugod padagos tang mabisto si Sto. Niño asin pirmi kitang magin harani saiya.


(An nagsurat Grade 5-Sapphire sa Magarao Central School.)


Pagkamoot sa Paglingkod

by Kenee Sambo

Nakatukaw sa sarong dakulang sofa sa sala na may lanob kun saen nakasabit an mga retrato kan paggradwar kan mga aki, si Nanay Placer Galvo, nagsaysay kan saiyang buhay nin paglingkod sa simbahan asin sa saiyang presenteng kamugtakan. An saiyang pinagduonan na tataramon: “An paglingkod sa Kagurangnan nagtatao sako nin biyaya asin dakulang kaogmahan.”

Si Nanay Placer, 71, dating public school teacher sa Magarao. Sa simbahan, siya nagin kaayon kan dakul na organisasyon. Siya nagin presidente kan Parish Pastoral Council sa laog nin duwang taon kan panahon ni Fr. Lorenzo de los Santos (1994-1996). Ngonyan si Nay Placer saro sa unit heads asin talk-giver kan Handmaids of the Lord, asin board member kan MBG asin CWL.

Sarong dakulang kaogmahan ni Nay Placer iyo an pagkakaigwa nin aking padi, si Fr. Judiel Galvo, an presenteng parish priest kan Agdangan, Baao. Walo gabos an saiyang aki asin sampolo na an mga apo. An saiyang agom nagadan sa helang sa puso kan taon 2000. An saiyang mga aki haloy na nagin kaayon sa parish choir, kaya pinagkanigo niya na magmukna kan saindang family choir na kaayon pati an mga maku-apo. Sinda minakanta sa simbahan duwang Domingo sa sarong bulan. Kun mayo an mga kasibotan na ini, siya pirmi man sanang nasa harong.

Nakasulot nin pulang daster, si Nay Placer naki-olay sa staff kan Probatica:

Anong pangyayari sa buhay mo an nakadara saimo na magdesisyon na aktibong maglingkod sa simbahan?

Nagpoon ako magserbi sa simbahan huli kan sakong mga aki. Sinda an enot na naglingkod sa simbahan sa pagigin kaayon kan Potentials of St. Anne Choir, an orihinal sa Magarao under Fr. Villamor (1972-83).

Ano an pinaka-magayon asin makangangalas na experyensya mo bilang tagapaglingkod sa simbahan?

An pagkakaigwa nin oportunidad na magheras kan liwanag nin katotoohan, an makaheras sa iba dapit sa Mahal na Diyos. Ini an tamang oras na itinao sako dahil kaidtong nagtutukdo ako sa eskwelahan dai ako makabwelo dahil bawal samo.

An makangangalas na experyensya bilang tagapaglingkod:

May Christian Life Program seminar kami, ako an team leader. Pero kan oras na idto nasa ospital ako asin naoperahan. Pinamibi ko sa Kagurangnan na tabangan niya an sakong mga kairiba. I was then assigned to talk on the topic “Siisay si Jesukristo?” Naghagad akong tabang sa Dios na itao niya sako an oportunidad na ipabisto ko siya sa samong mga bagong recruit. After five days of my operation, nagkusog boot ako na magtindog sa enotan. I prayed to God to give me strength kaya mayo lamang akong namatean na kaluyahan kan ipabisto ko si Jesus. Nagtutubod ako na an Banal na Espiritu tunay na nagtrabaho sa sako.

Ano an saimong mga pagmawot sa buhay ngonyan?

Lugod tawan Niya ako nin grasya na magibo ko an itinao niya sakong mga trabaho tanganing maski anong oras ako kuanon nin Diyos handa akong mag-atubang saiya. Pero hinahagad ko saiya na tawan niya ako nin haro-halawig pang buhay na mapamaray ko pa an paglingkod sa simbahan.

Mensahe sa mga Magaraoeños:

Maggibo nin tama sa kabotan nin Diyos asin sa atubangan nin tawo para mabuhay kita gabos sa katoninongan.

Mrs. Federis swears as new MBG president


by AYLA LUNAR

MRS. JEAN FEDERIS and the other newly elected officers of the Mother Butler Guild (MBG), St. Anne Parish unit, swore into office through the blessing of Msgr. Juan Buentiempo, parish priest, last January 14 during the 7:30a.m. mass at the parish church.


The newly elected officers are the following: Mrs. Jean Federis, president; Mrs. Nena Sambo, vice-presdent; Mrs. Gloria Cabrera, executive-sectretary; Mrs. Basilisa Arce, recording secretary; and Mrs. Antonina Fabillar, treasurer. They were elected into office for a two-year term last December 10, during their monthly meeting on the second Sunday of the month.

Mrs. Federis of barangay Sta. Lucia, the new president, in an interview shared, “Maogma asin nagpapasalamat ako na mapili bilang presidente kan MBG. Ini sarong dakulang oportunidad na ako man makapaglingkod sa Simbahan. Sa tabang kan mga kaayon kan MBG, boot ko na maipadagos an mga dating marhay na gibo kan organisasyon asin mas orog na mapakarhay an samong paglingkod sa Dios.”

MBG’s main apostolate is to prepare the use of the altar sacred lines, table clothes, flowers, and vestments for liturgical celebrations. Aside from this regular task, the MBG in St. Anne Parish unit is in charged of other activities like the January feast of Sto. Niño.

451 mga aki nag-akong primera komunyonby JUDY BELLEZA

KAN ENERO 22-26, 451 mga kaakian an nag-ako kan primerong komunyon sa Parokya ni Santa Ana, Magarao.

Nakabado nin puti, ginibo kan mga aki an enot nindang pagkumpisal sa padi asin inako an kakanon nin bagong buhay, an hawak asin dugo ni Jesus, sa paagi kan banal na komunyon sa laog kan Santa Misa. An pag-ako kan komunyon iyo an kapinonan kan habangbuhay na pakikipagmidbiran ki Jesus asin pagbaklay kaibanan Niya.

“Maogmahon po ako!” an sabi ni Reynald Anay, 9, kan barangay San Pataleon, pagkatapos kan selebrasyon. Kan hinapot kun ano na an saiyang gigibohon pagkatapos kaini, an sabi niya, “Padagos po akong matubod sa mga pangadal kan Simbahan bilang Kristyano asin matabang sa pagpabalangibog kan Tataramon nin Kagurangnan.” Dagdag pa niya, “Ako pirming makumpisal kan sakong magabat na kasalan bago mag-ako kan hawak ni Kristo.” Sa lumbod na isip pa lang, yaon na sa mga kaakian an kamawotan kan pagpapakabanal.


An mga aki na nasa ikatolong grado kan pitong elementaryang eskwelahan sa Magarao inandam kan Parish Catechetical Ministry sa pamamayo ni Mrs. Celeste Banday para sa maninigong pag-ako kan komunyon. An mga aki nag-agi nin regular na katekesis manungod sa buhay-Kristyano, e.g. sakramento nin Simbahan, orog na an banal na Misa asin an pagkumpisal.

An mga aldaw kan selebrasyon asin an bilang kan mga aking nag-ako kan komunyon iyo an mga minasunod: Bell-San Francisco Elementary School (Jan. 22), 97 children-communicants; Magarao Central School (Jan. 23), 161; Carangcang Elem. School (Jan 24), 51; Sta. Lucia Elem. School (Jan 24), 63; Ponong Integrated School (Jan 26), 24; asin Casuray Elem. School (Jan 26), 55.

Sto. Niño feast brings joy to the little ones

by Jasmin Santos

HUNDREDS OF children flocked at the sanctuary of the parish church in St. Anne, Magarao to receive God’s blessings during the Eucharistic celebrations on the Feast of Santo Niño last January 21, 2007.

Celebrated every third Sunday of January, the feast of Santo Niño becomes a celebration for the children. In Magarao, during the 7:30am Mass at the parish church, the children were blest and received gifts of toys and food collected and distributed by the Mother Butlers’ Guild (MBG) and the Catholic Womens’ League (CWL). MBG & CWL sponsored novenary masses last Jan. 12 to 20, and gathered five children from each barangay and sitio to be given gifts. They distributed more than 200 packs and pieces of toys to the children.

The children were glad and happy to be blest by the priest and to receive gifts. “Maogma po na matawanan nin kawatan saka kakanon. Nawaran akong kawatan kan nakaaging bagyo,” said one of the children. Also, during the blessing of the children, some parents brought their babies in front to be blest. One of the mothers said, “Magian an pagmate ko asin maogmang nagpapasalamat ta nabendisyonan an sakong aki.”

Mrs. Jean Federis and Mrs. Coleta Raña, presidents of MBG and CWL, respectively, both expressed their consoling joy and thankfulness for the success of the activity.

Friday, March 30, 2007

Magnificent Altar


Church general construction progresses

DECEMBER – The construction of the new parish church altar (retablo) is almost done. Msgr. Buentiempo, the parish priest, presented the general construction and renovation plan of the whole church when he arrived in Magarao six years ago. The work started with the roofing of the church which was completed in 2003. Then, the filling of the entire ceiling with ply woods followed. This was completed in 2005. Next is the construction of the new altar (retablo) admired by dignitaries like Bishop Rojas commenting during his arrival at the church entrance on his Pastoral Visit last May, “It is beautiful.” It was first lighted in December 25, 2005. The altar is built with Roman architectural style having pillars, rounded arches, vaults and domes.

After the life-size image of Anne, Mary and Jesus at the center, and the two main pillars are placed, it will all be completed.
After the roofing, ceiling and altar are all done follow the painting and lighting of the whole church. Finally the back of the church will also be renovated.

Magarao parish takes pride of having Msgr. Juan Buentiempo, a priest with a wisdom and heart of an architect and engnireer. He studied Engineering at the University of Nueva Caceres after he was ordained as priest. He has helped in construction projects in the Archdiocese.

A Football StoryMagarao has a football story to tell

From a town with no football field and with most players from low income families, having only determination and support of generous patrons, Magarao young booters are winning championships and going places.

It was in Summer 2003 when Msgr. Juan N. Buentiempo, parish priest of St. Anne Parish, Magarao, met with Mr. Virgilio Imperial, general secretary of Naga City - Camarines Sur Football Asssociation, Mr. Huberto Villaraza, a sports enthusiast parishioner, and Fr. Pablo Carpio, the parochial vicar then, and expressed his desire to teach football to the children of his parish. The good Monsignor imparted to the group, “Part of my mission as parish priest is to form children as future leaders of the parish. And football, aside from being an attractive activity, is a good means for character formation for the children.”

The group then organized a Football Summer Camp, their first activity. 48 boys and girls from different barangays of the Parish joined the event. As a culminating activity, selected players from the participants played a “home and away” friendly competition against the St. Jude Football Club, organized by Fr. Bob Carpio. The next summer, no less than 250 children participated in the an Inter-barangay Football Fiesta.

The first big exposure for the club was the 2004 Red Ribbon Under-14 National Football Festival at the Ateneo de Manila University. Though the club did not win any game, they brought home a medal when Edmund Bunao was adjudged the Best Juggler after he made 111 touches. After that, the St. Anne FC became a force to reckon with in football as they started to win championships. Most notably was when they bagged the championship of the PFF-Sportsplus World Cup Football Festival (U14 Category) over the Ateneo de Manila University on May 13, 2006, at the Ateneo Football field in Manila. And last Sept. 24, 2006, the club, representing the Naga City – Camarines Sur Football Association, won the bronze medal in the 2nd Aboitiz National Football Festival in Cebu City.

Fr. Pablo Carpio, the main trainor and coach of the club says, “All these tell us that God’s grace is working. The small seed sown by Msgr. Buentiempo in these children is bearing much fruit!”

Msgr. Buentiempo installs Confraternity of St. Anne pioneers


Pioneers pledges membership

JULY 16, 2006 – Twenty-two adult women, headed by Mrs. Emma Villaraza, pledged as pioneer members of the Confraternity of Saint Anne during their installation presided over by Msgr. Juan N. Buentiempo, the parish priest.

The confraternity was formed six years ago. On July 1, 2000, twenty-four of them, most were not yet affiliated to any parish organization, met and formed themselves as a parish auxiliary group. Initially, their main purpose was simply to maintain cleanliness inside the church and its premises and consequently support the projects of the parish. Msgr. Buentiempo and Fr. Benito Velasco, the parochial vicar then, considering the needs of the parish, soon decided to name them “Confraternity of Saint Anne.” Their main objective is to promote the devotion to Saint Anne, the parish patroness. They started the novena prayer in honor of St. Anne every Tuesday.

Since then, the Confraternity has been actively participating in parish activities. The group leads the planning, preparation and organization of the activities for the parish fiesta in July.

New PPC Executive Board


Parish pastoral council elects new officersJUNE 2006 – Following the evaluation of May 2006 Pastoral Visit, the St. Anne Parish conducted the election of the new set of Parish Pastoral Council Executive Board. The elected officers were: Mrs. Emma Villaraza, Chairperson; Mr. Joe Estefani, Vice-Chairperson; Arsenia Tocloy, Secretary; and Manuelita Adorna, Treasurer.


Mrs. Emma Villaraza, the elected Chairperson said, “I thank everyone for the big trust and responsibility given me to serve our parish. And I ask the assistance of Ms. Vita Q. Avenido, our predecessor, for consultation and assistance. Ms. Avenido, the PPC President for a number of years, imparted her congratulations to the new officers and openness of her assistance.


The Parish Pastoral Council (PPC) is “a planning and coordinating assembly which, under the guidance of the parish priest, promulgates the parish pastoral plan and coordinates activities of all parish organizations. Its main objective is to form and develop the parish into a truly Christian community of worship, witness and service in accordance with the vision-mission of the Archdiocese of Caceres.” (PPC Constitution and By-Laws, art. 1, sec. 1)

“Buhay ni Santa Ana”


Bikol book on St. Anne launched

MAY 14, 2006 – St. Anne Parish, Magarao, launched An Buhay ni Santa Ana, a Bicol-translated book written by Erwin Blasa, during the solemn concelebrated mass of Bishop Rojas’ Pastoral Visit. Erwin Blasa, a theology seminarian from Magarao, translated the book of Eugene Lefebvre’s The Life of Saint Anne (Quebec, Canada: Sainte Anne de Bueapre, 1981).


“The translation work and publishing of the book comes from the request and inspiration of Msgr. Buentiempo, our parish priest,” Mr. Blasa said. The book mainly features the life of Saint Anne, the mother of Mary, from her birth until his death and the growth of devotion to her. The book also contains two other features: Mga Nobena asin Pamibi ki Santa Ana and Halipot na Istorya kan Parokya ni Santa Ana sa Magarao.


The main purpose of the book is to help the Bikolano devotees have a true knowledge of Saint Anne and her life, to nurture their devotion to her, to make them aware of the history of the parish.

May 2006 Pastoral Visit

Bishop Rojas visits Magarao

MAY 14, 2006 – Most Rev. Jose R. Rojas, Jr., D.D., Auxiliary Bishop of Caceres, had his whole-day pastoral visit to St. Anne Parish, Magarao. He arrived in the morning for the 7:30 Solemn Concelebrated Mass attended by six other priests. After which, the bishop had a one-on-one interview with the two priests, Msgr. Buentiempo and Fr. Larry Mijares, Parochial Vicar, and the convent and office personnel. After lunch, he met the parish pastoral council officers. Then, he celebrated the closing liturgy.

A week before the said event, a Pre-pastoral Visit was done by Fr. Domingo Florida, Archdiocesan Financial Adminstrator, and Fr. Roy Remo, Chancellor. The visiting priests checked the parish official records and the financial reports and minutes of the parish religious organizations. Then they gave orientation to the pastoral council officers regarding things pertinent to the visit. They asked, in particular, to write about the officers’ suggestions and comments about parish life which would be answered by the bishop when he comes.

The main concern brought up in the dialogue with the bishop was the reorganization of pastoral council officers. The bishop said, “To have a new set of officers – this is one of the main things you are asking. So I request Msgr. Buentiempo, your parish priest, to conduct elections after the pastoral visit.” This and other parish concerns were openly discussed in the dialogue.
Bishop Rojas gave the participants rosaries as gift before he left.

Little STARS are born


New parish children’s choir formed

JANUARY – In the week of the Feast of Santo Niño, Mrs. Diana D. Abiog, a resident of barangay Santo Tomas, Magarao, gathered 26 little children coming from the said barangay to form a children’s choir. The main objective of the group is to assist in parish liturgical celebrations through singing. Mrs. Diana calls the group as LITTLE STARS, an acronym for Little Santo Tomas Angelic Redeemer Singers. Mrs. Abiog initiated and organized the group as part of her community service. Ms. Angeline Brazal and Mr. Joe “Niño” Fortuna joined her as first musical accompanists.

The Little STARS has regularly assisted in parish Sunday afternoon masses, barangay Santo Tomas monthly mass (every 18th of the month), and during special occasions like Flores de Mayo, Hossana and Christmas celebrations. They heartily live the motto, “We do not seek for perfection but for the purity of our intentions for God’s glory.”

Now, the Little STARS have expanded to 24-member school-based group in Bell-San Francisco Elementary School and 22-member barangay Santo Tomas-based group. Each group has its own volunteer trainers and accompanists. Generous persons have also blessed and helped them in procuring their needs .

Bagong Taon kaiba si Santa Ana


Dakulang onra para sakuya an maka-contribuir sa isyung ini kan satuyang pamparokyang newsletter.

Sa taon 2006, dakul na biyaya an satong naako hale sa Kagurangnan huli kan satuyang patrona, si Santa Ana. Kaya odok sa boot man an pagpasalamat nyato. Duwa sa mga biyayang ini iyo an pagsungko kan satuyang obispo-auxiliar sa Caceres, si Mons. Jose Rojas, kan Mayo 14. An ikaduwa iyo an pagluwas sa aldaw man sanang ini kan libro manungod sa buhay ni Sta. Ana (An Buhay ni Santa Ana, binikol ni Erwin Blasa). Ngonyan, sa pagpoon kan Bagong Taon, inilulunsar nyato an satong newsletter, sarong panuga nin dakul pang mga biyaya an maabot ngonyan na 2007.

An mga ini patunay lamang na kun madanay kita sa paghigos sa paglingkod sa Kagurangnan, saiyang papabungahon an satuyang mga paghingowa, nin huli ta an Diyos sana ang nagpapatubo asin nagpapabunga kan satuyang mga trabaho (1 Cor. 3:6-7). Iyo ini ang mahihiling nyato sa buhay ni Santa Ana. Danay an saiyang paglingkod sa Kagurangnan, maski ngani sa haloy na panahon, garo baga mayo nin bunga, nin huli ngani ta mayo sindang aki kan saiyang agom na si San Joaquin (An Buhay ni Santa Ana, k. 2). Alagad, igwa palan nin dakula asin makangangalas na plano para sainda an Mahal na Diyos. Itinao sainda an orog kahalangkaw na biyaya na magin mga magurang kan magiging Ina nin Diyos, si Maria Santisima. Totoo man nanggad an sabi ni San Pablo: “Aram nyato na an Diyos minagibo para sa karahayan sa gabos na namomoot saiya, sainda na mga inapod sosog sa saiyang mga plano” (Rom. 8:28).

Kaya sa pagpoon kan kaining Bagong Taon 2007, hagadon nyato sa Mahal na Diyos, sa tabang kan pamibi ni Santa Ana, na orog na maging pusog an satong pagtubod, na “magin makusog kita sa Kagurangnan asin sa kusog kan saiyang kabagsikan (Ef. 6:10).” Siring ki Santa Ana asin sa saiyang esposo na si San Joaquin, magdanay lugod kita sa paglingkod sa Kagurangnan, pano nin pagsarig. Masirbe kita sa Mahal na Diyos minsan sa tahaw nin mga pag-alang-alang asin mga pag-alaman, nin huli ta aram nyato sa pagtubod na an Diyos igwa nin inaandam na mga makangangalas asin maka-oroogmang mga bagay para sa sato. Asin an mga biyaya na satuyang maako satuya man na iheheras sa mga tugang nyato na nangangaipo.

Sa pamayo kan satuyang kura paroko, Mons. Juan Buentiempo, ipadagos nyato an maogmang paglingkod sa Kagurangnan asin sa saiyang banwaan!

Oras asin Panahon: Regalo nin Diyos


Ngonyan na bagong taon, satong paghorop-horopan an kahalagahan kan oras o panahon, the value of time. Igwang sarong magayon na parabola* manungod sa pagsabat kan bagong taon.

Sa enot na aldaw, naglalang an Diyos nin damulag. Sabi niya, “Magduman ka sa daga kaibanan an parauma, bilog na aldaw ika masakit sa init kan saldang, magkakaigwang mga kalyo an saimong kamot asin bitis, asin matao kang gatas tanganing suportahan an saimong among, asin tatawan takang 60ng taon para mabuhay.”

An sabi kan damulag, “Masakit man na maray an buhay na iyan na gusto mo sako. Tawi akong 20ng taon sana, asin itatao ko saimo an tadang 40.” Asin nag-uyon an Diyos.

Sa ikaduwang aldaw nilalang nin Diyos an ido. Sabi niya, “Magtukaw ka bilog na aldaw sa pwertahan kan saimong harong asin batokon mo an siisay man na maglaog o maki-agi. Tawan takang 20ng taon.” An sabi kan ido, “Halawigon na yan na panahon nin pagparabatok. Tawi ako nin 10ng taon, asin iuuli ko an tadang 10.” Asin nag-uyon an Diyos.

Sa ikatolong aldaw, nilalang nin Diyos an kabalang. Sabi niya, “Paogmahon mo an mga tawo, maggibo ka nin mga monkey tricks, pangisihon mo sinda. Tawan takang 20ng taon nin buhay.” An sabi kan kabalang, “Boring naman yan monkey tricks sa 20ng taon? Binalik saimo kan ido an 10ng taon, iyo man iyan an gibohon ko, okay?” Nag-uyon an Diyos.

Sa ikaapat na aldaw nilalang nin Diyos an tawo. Sabi nin Diyos, “Magkakan ka, magturog, magkawat, mag-enjoy! Mayo kang ibang gigibohon kundi an magpasiram-siram sa buhay. Tawan takang 20ng taon.” An sabi kan tawo, “Ano? 20ng taon lang? Dae ko! Uya, akoon ko an 20, hagadon ko an hinaboan na 40 kan damulag, an 10 kan ido, asin an 10 pang hinaboan kan kabalang. Kaya bale 80 gabos, K?” “Deal!” uyon kan Diyos.

Kaya iyo iyan, sa enot na 20ng taon kita minakakan, minaturog, minakawat, asin nag-eenjoy sa buhay; sa sunod na 40ng taon minatrabaho kita sa irarum kan saldang tanganing suportahan an satong pamilya; sa sunod na 10ng taon gumigibo kita kan monkey tricks tanganing paogmahon an satong mga apo; asin sa huring 10ng taon minatukaw kita sa atubangan kan satong harong asin minabatok sa kun kiisay na mahiling!

Mga tugang, minapoon kita kan balaog nin bagong taon. Ini gikan sa satong Makakamhan na Diyos. Ano an ginigibo nyato sa satong oras asin panahon? Ano iyan uyon sa katuyuhan kan paglalang sa sato asin sa kabotan nin Kagurangnan? Sa anong kabtang ka na kan saimong panahon? Sa damulag, sa kabalang, sa ido? Ano an ginigibo mo?

Sinasabi na tinatawan kita nin mga 25,000ng aldaw para mabuhay. An iba kaini naubos na. Alagad, an Bagong Taon, pinapara an gabos na nakaagi asin minadolot nin nagliliwanag na 365ng aldaw. Ano, inaako mo ining dolot na ini? Ano an gigibohon mo sa saimong oras o panahon? Sabi kayan, “Masupog kamong magadan na mayo man lang na naginibohan!”

Lugod sa pagpoon nyato kan taon, pahalagahan nyato an satong oras asin panahon huli ta ini biyaya nin Diyos sa sato.

* See William J. Bausch, 40 More Seasonal Homilies. Mystic, CT: Twenty-third Puiblications, 2005, 17-18.

2007: Pasasalamat asin Paglaom


Bagong Taon. Bagong balaog. Bagong paglaom.

Pinuponan nyato an bagong taon na winaras sato kan Mahal na Diyos. Sabaton nyato ini sa espiritu nin pagpasalamat sa nakaagi asin paglaom sa maabot.

Bilang sarong parokya, pano kita nin pasasalamat huli ta nagin mabiyaya an taon 2006 sa satong buhay-pagtubod: an pagsungko kan obispo-auxiliar kan Caceres na si Msgr. Jose Rojas; an paglunsar kan librong An Buhay ni Santa Ana; an pag-organisar kan bagong Pastoral Council Executive Board; an pag-instalar kan Confraternity of Saint Anne; an pagpundar kan children’s choir; an panggana kan St. Anne Football Club bako lang digdi sa Bikol kundi man sa Cebu asin Manila; an dakul na mga binonyagan asin kinasal; asin dakul pang iba.

Uminagi man kita sa sakit huli kan mangirhat na trahedyang dolot kan makukusog na bagyo, an padagos na paglangkaw kan gasolina asin mga barakalon, an ribok sa politika, an iriwal asin pagkabaranga sa pamilya, asin an mga personal na problema.

Alagad, dai magagaba kan mga ini an paglaom nyato. An tipikal na Pilipino, Bikolano asin Magaraoeño pirmi sanang maogma asin madaling mag-ogma minsan sa tahaw nin trahedya. Kita nagtutubod na maabot an panahon na an gabos maaayos. Sa pagpoon kan taon yaon an satong pagtiwala sa mga lideres nyato, kan banwaan asin kan simbahan. Kaipuhan nindang romdomon na dai mawara an paglaom na ini.

Dakul an kaipuhan na gibohon ngonyan na 2007: an Pastoral Council binibilog an plano kan mga proyekto asin aktibidades sa bilog na taon; maandam an bilog na banwaan sa maabot na eleksyon; an simbahan kaipuhan na padagos na tapuson; asin an lambang saro may responsibilidad na ayoson an sadiri asin an saiyang pamilya.

An gibohon halaba asin dakul. Alagad kun an kaogmahan na mahiling na an mga paglaom kan Magaraoeño nahihimo, maninigong gayong pagmaigotan ini. Pagkatapos kan taon 2007, kaipuhan na magin tanos an tindog nyato sa katotoohan na an satong paglaom sa pagpoon kan taon buhay asin nautob.

Sa espiritu nin pamibi asin pagpasalamat sa Kagurangnan sa balaog nin bagong taon, kaibanan si Maria, an Ina nin Diyos, asin si Santa Ana, magdanay kita sa paglaom huli kan satong bilog na pagsarig, pagtubod asin pagkamoot sa Mahal na Diyos.

Maogma asin mabiyayang Bagong Taon!

Thursday, March 15, 2007

Pasko sa harong ni Santa Ana
Sunod sa harong kan pamilya mahihiling an tunay na kahulugan kan kapaskuhan sa selebrasyon sa simbahan.
Hilngon ta an kahulugan kan liturhiya na ginibo sa satong simbhan:

Misa sa Pasko

Sa misa sa matangang banggi kan Pasko, tinawan nin importansya sa liturhiya an imahen kan pagkamundag ni Jesus sa puso kan mga tawo, orog na sa mga nagtitios ngonyan na natapos pa sana an dakulang kalamidad huli kan bagyo.

An liturhiya pinunan sa paagi kan palabas kan mga aki na ipinapahiling an imahen kan komunidad kan presenteng sitwasyon kan mga kaakian. Sa ginibong “Panunuluyan,” imbes na harong an dadagosan ninda Jose asin Maria, tolong makamundong sitwasyon o istorya kan mga kaakian an ipinahiling: pag-aabuso sa mga aki (exploitation and forced labor) sa enot na harong; mga aking nagigin kriminal sa ikaduwang harong; asin mga aking inaabuso sa laog kan saindang pamilya sa ikatolong harong. An hapot, saen madagos an Kagurangnan sa mga aking ini? Pano mahiling an imahen nin Diyos sa sainda.

Sa homiliya ni Msgr. Gilbert Garcera, H.P., an namayo kan Banal na Misa, saiyang tinawan nin doon an kahalagahan kan pamilya asin an responsibilidad kaini sa satong komunidad.

An Misa tinawan pa man nin kolor kan mga aking kuminanta nin Christmas carols asin luminibot sa pagkolekta kan mga dolot kan tawo para sa mga naapektohan kan bagyo.


Misa sa Bagong Taon

Sa Misa kan Enero 1 sinelebrar an pagpadagos kan kapaskuhan, an Solemnidad ni Birhen Maria bilang Ina nin Diyos, asin an ika-40ng World Day of Peace.

Sa pagpoon kan Misa ginibo an liturhiya kan ilaw asin an pagwirik nin benditong tubig sa paghagad nin bendisyon sa Mahal na Diyos sa pagsabat kan bagong buhay sa bagong taon. Dangan ginbo man sa liturhiya an pagtao nin omaw ki Birhen Maria.

An namayo kan Banal na Misa iyo si Rdo. Padre Norlan H. Julia, S.J..

Sa saiyang homiliya, sinadol ni Fr. Norlan an mga tawo “to Dream, Believe and Surrender.” Sinabi niya na an Pasko nagpoon sa pangaturogan (Dream!) kan Diyos para sa kaligtasan nin kinaban. Alagad an pangaturogan na ini nautob lang huli sa pagtubod (Believe!) ni Maria, asin huli sa pagdusay (Surrender!) ni Jesus kan saiyang sadiri sa kabotan kan Ama.”

Ginibo an pagpahadok sa Niño Jesus pagkatapos kan mga Misa sa Pasko asin Bagong Taon.

Ricafrente asin Fortuna nanggana nin "padyak"


by AYLA LUNAR

SI MAY RICAFRENTE kan Housing, Santa Lucia asin si Princess Fortuna kan Brgy. Sto Tomas pareho nanggana nin tig-sarong “padyak” bilang mayor na premyo sa ginibong Pamaskong Dolot ki Santa Ana Pa-raffle 2006.

An nasabing pa-raffle pinag-organisar kan Parish Pastoral Council (PPC) kan Parokya ni Santa Ana, Magarao, sa pangengenotan Mrs. Emma Villaraza, chairperson. An pagbola kan mga premyo ginibo kan Disyembre 16-24, 2006. Antes kan Misa de Aguinaldo, duwang (2) ngaran an binubunot para sa consolation prizes. Asin an pagbunot kan grand prizes ginibo antes kan misa sa matangang banggi kan Disyembre 24. Kabali man sa nanggana pang grand prize na bisekleta iyo si Armin Ducay kan Brgy. San Pantaleon.

An kwarta na naipon sa pa-raffle na ini gigibohon na pondo para sa mga aktibidades asin proyekto kan parish pastoral council sa taon 2007. An mga premyo gikan sa mga henerosong tawong nagdonar.

Mga dolot kan Pasko itinao sa mga tawo


by ATTY. CARLOS TIBLE III

AN PASKO NAGIN makahulugan sa parokya ni Santa Ana huli sa programang, “Pamasko ko sa tugang ko” na pinangenotan kan Parish Pastoral Council (PPC).

Madaling nakatipon an simbahan nin mga lumang bado, gamit sa harong, de-lata, noodles, bagas, asin iba pang bagay sa paagi kan paglibot nin kariton na pinag-urugsod kan mga aki durante kan pagdolot sa Misa de Gallo. An pagsupay kan mga pinatos na pamasko sa kariton poon kan Disyembre 18 sagkod 24 nagpahiling kan dakulang puso kan mga taga-Magarao para sa mga tugang ninda na nangangaipo.

Otsenta y singkong (85) pamilyang residente kan Sinakbotan, San Pantaleon asin San Isidro an nabiyayaan sa enot na pagwaras nin mga regalo kan Disyembre 31, 2006. An nagsunod na gift-giving iyo sa Casuray kan Disyembre 6, 2006 na kun saen singkwentang (50) patos an itinao sa mga tawo.

An mga opisyales asin miyembros kan Pastoral Council sa pangengenotan ni Mrs. Emma Villaraza asin an mga apostoles na pinamamayuhan ni Mr. Rafael Sambo an nagdistribuir kan mga pamaskong dolot, sa pagmamaneho kan kura paroko, si Msgr. Juan Buentiempo.

Katorseng mag-aragom sarabay na ikinasal


by AYLA LUNAR

KATORSENG PARES nin mag-aragom an nag-ako kan sakramento nin matrimonyo sa ginibong “Mass Wedding” kan Disyembre 31, an Solemnidad kan Sagrada Familia, sa Parokya ni Santa Ana, Magarao.

Sabi ni Mr. & Mrs. Marvin Felizardo kan Brgy. San Bell, an pinakahoben sa mga ikinasal, “Bilang saro sa mga ikinasal, namatean mi na kumpleto na asin tunay an samuyang pagigin mag-agom sa mata kan tao asin Mahal na Diyos. Kaya nagpapasalamat kami sa mga taong nagtabang na kami makasal.” Asin sabi man kan pinakagurang sa ikinasal, Mr. & Mrs. Felix Cea kan Brgy. Santo Tomas, “Haloy nang plano an pagpakasal huli ta an mga aki nagdadarakula na, kaso may helang an saro samuya. Naoogma kami huli ta makakakumunyon na kami ngonyan. Dakulang pasasalamat mi sa Diyos sa tinaong grasya.”
An rito nin pagkasal ginibo alas-syete nin aga sa simbahan kan Magarao. Sinundan ini kan Banal Misa sa kaomawan kan Sagrada Familia ni Jose, Maria asin Jesus. Sa mahalagang okasyon na ini para sa pamilya, ginibo sa laog kan Misa an Pagbago kan mga Panuga sa Kasal, an Pamibi ki Santa Ana para sa Buhay-pamilya, asin an Pagbendisyon sa mga Pamilya. Sa homiliya ni Msgr. Buentiempo, an kura paroko, sinabi niya, “Sa buhay-pamilya, dapat buhay an pagkuyog sa kabotan kan Diyos asin siya an dapat na gibohon na pundasyon kaini.”
Inapod an mga wedding jubilarians na yaon sa Misa. Maogmang nahiling kan tao na nagtindog sinda Mr. & Mrs. Felixberto Encinada kan Brgy. San Juan na nagcelebrar kan ika-50ng anibersaryo nin pagkasal sa taon 2006, asin si Mr. & Mrs. Oroseo Tuy, Sr. kan Brgy. San Isidro, ika-40ng anibersary.

Parish Plan 2007 Issued

At the start of the school year, the Pastoral Council begins with the end in mind.

by AYLA LUNAR

PARISH CHURCH, MAGARAO – The Parish Pastoral Council (PPC) Executive Board presents today the 2007 Plan of Year-round Activities during the monthly pastoral meeting at nine o’clock in the morning at the parish kindergarten.

Months ago, the Executive Board under the leadership of its chairperson Mrs. Emma Villaraza requested from the presidents of parish religious organizations to submit an evaluation of the programs of their respective organization in the past year and a plan of activities for the coming year 2007. The presidents then submitted their reports promptly. The board gathered the reports, collated them and come up with the whole year plan of activities, with the approval of Msgr. Juan Buentiempo, the parish priest.


Mrs. Villaraza said that this plan of year-round events is part of the two-year plan presented to them by Msgr. Buentiempo. She said, “This plan of activities for the year 2007 is part of the two-fold, two-year plan of activities given to us by our parish priest, Msgr. Buentiempo. The other part of this plan is the Church Renovations.”

Mrs. Villaraza explained the general plan for the renovation of the parish church. The first stage is the roofing completed around 2003. Then, the covering of the ceiling with ply woods followed and was finished by 2004. Next is the construction of the new altar (retablo) which is almost done. After these follow the painting and lighting of the whole church. Finally the back of the church will also be renovated.


Wednesday, February 7, 2007

Nagtitios alagad bakong miserable an Pasko 2006


by Msgr. Gilbert A. Garcera, H.P.

Kan ako nag-abot digdi sa Bikol hale sa Manila, kadakul akong nadangog na inagrangay kan mga tawong nadanyaran kan bagyong Milenyo asin Reming – “An samong Pasko sa taon na ini mamundo huli ta mayo pa kaming kuryente”; “Mayong kahulugan an sakong Pasko huli ta sagkod ngonyan dai pa nakukua an bangkay kan samong tugang na natambunan kan baybay asin mga gapo na hale sa Mayon”; “Grabe talaga an pagtios ngonyan..”; “Mayo na kami nin atop...”; “Mayo daw kaming keso de bola... maluya an Pasko sa taon na ini.”

Kadakul na mga tawo an igwa kan siring na reklamo. Dai ta mapapasipara an pagtios kan mga Bikolano. Haros gabos na tawo digdi sa Bikol, mayaman man o pobre, namamatean an pagtios huli sa bagyong nakaagi. Alagad dawa na ngani siring an kamugtakan nin ibang tawo, an buhay bakong miserable kun an mga pangyayari sa satong buhay igwa nin kahulugan asin an naka-aging bagyo nagdadara sato nin mga pagpagamiaw.

Miserable an buhay nin sarong Bikolano kun an saiyang pagtios dai naka-ugat sa Diyos na “uya sato” – si Jesus an satong “Emmanuel” – “God who is with us.”

Si Papa Benedicto XVI nagsabi: “The deepest cause of suffering is the very absence of God (DCE,31). Nagmamawot ako na an satong Pasko sa taon na ini 2006 bakong miserable huli ta mayong kahulugan an buhay o kaya dai minimidbid an Dios sa tahaw kan siring na kamugtakan. Logod an satong Pasko dawa na ngani pano nin pagtios magdara nin kagaya-gayahan na gikan ki Jesus na namundang para sato.

(Msgr. Garcera is a native of San Miguel, Magarao, Camarines Sur. He is the National Director of the Pontifical Missionary Societies of the Philippine.)

A season of faith, service and love


by Mrs. Emma Villaraza

In this season of our Savior’s birth, we are challenged to live the Christmas spirit of faith, service and love. I pray that everything that has happened to us may strengthen our faith in God and may it pave the way for the fulfillment of the ultimate and beautiful plan God has laid down for each of us. May we selflessly continue helping and supporting those who are in need especially the victims of the recent natural calamities like the typhoon “Reming.” In service to our fellowmen, may our hearts be filled with great joy and love.

Merry Christmas and a Grace-filled New Year to all!

(Mrs. Villaraza is the Chairperson of the Parish Pastoral Council. She is also the President of the Confraternity of St. Anne of Magarao Parish.)

Balaog nin Diyos


by Msgr. Juan N. Buentiempo,P.C.

Sarong dakulang kaogmahan na ngonyan namundag an bagong ‘newsleter’ kan satong parokya!

Huli sa kaskas na pag-asenso kan teknolohiya ngonyan na panahon, pwedeng sabihon na an paggibo asin pagpaluwas kan papel na ini huri na. Alagad, huli man ta an mayor na katuyohan kan paggibo kaini iyo an pagpahayag asin an pagpabalangibog kan kahadean nin Diyos, dai ini mahuhuri huli ta an mensaheng dinadara iyo an Marahay na Bareta nin satong Kagurangnan.

Kaya, an PROBATICA: An lugar ni Santa Ana sarong dakulang balaog para sa parokya nin Magarao. Ini man an satong magayon na dolot sa Mahal na Diyos na namundag ngonyan na Pasko. Sa pag-abot kan papel na ini sa saindong mga kamot dara an mensahe na an Diyos man nanggad uya, namomoot sa sato, sa tahaw nin gabos na pangyayari sa buhay.

Uminagi pa sana an makukusog na bagyo na nagwalat nin dakul na destroso. Alagad, padagos an buhay nyato! Ini nagpapasabot na umagi man an kalamidad asin trahedya sa sato, anoman na problema an mag-abot, padagos an Pasko. Mayo man nanggad makakadaog sa espiritu kan pagkamundag kan satong Kagurangnan. Huli ta sa selebrasyon na ini, dakulang kayamanan an satong inaako – an pagkamoot nin Diyos na ihineras sato gabos.

Maogmang Pasko!!!

(Msgr. Buentiempo is the Parish Priest of St. Anne, Magarao since year 2000.)


Editorial: "Diyos sa tahaw nin pagtios"


by Erwin Blasa

Kan nakaaging duwang bulan, niradas an Kabikolan nin duwang makusog na bagyo, Milenyo asin Reming. Sa Magarao sana, sobra sa sangribong harong an nagkagaraba. Sa ibang parte kan Bikol, asin huli pa kan mudflow sa Albay, ribong buhay an nawara, gatos na tawo an nalugadan, dakul na harong an nagaba, mga uma asin infrastractura naraot, nagkakapira an naghelang, nagutom, namundo.

Alagad, bakò nang bago an mga trahedya asin kalamidad para sa mga Bikolano. Kan nakaaging mga taon, dakul nang makusog asin maringhat na kalamidad an uminagi. Alagad, an mga Bikolano nakanuod nang atubangon an mga ini. Dakul an mga danyos, alagad an buhay padagos!

Sa trahedyang ini, dakul man an napukawan sa pagtubod. Mga tawo dai lang minaagrangay sa Mahal na Diyos, kundi man minaduda na sa karahayan nin Diyos. Haen an Diyos? Kun an Diyos orog na marahayon, tano ta tinutogotan Niya na mangyari an mga ini: dakul na aki, mga matanos, nagpapakabanal nadadamay sa kasakitan?

Sinasabi na dawa yaon an katiosan sa pagsakit, igwa man ini nin mga karahayan: ini pwedeng sarong pagprobar kan pagsarig sa Diyos, ini pwedeng magtao nin pagdisiplina, asin ini man pwedeng sarong misteryo nin pagkamoot nin Diyos.

Bilang misteryo, an imahen nin Diyos mahihiling sa mga tawong nagmamaigot. Kan nakaaging bagyo, dakul na mga matinaong tawo, organisasyon asin grupo an nagpadara kan materyal na suporta, nagkakapira an personal asin boluntad na nagtabang, asin orog pang dakul an nagdolot nin mga pamibi.

Ngonyan na Pasko, magin gibo ta man lugod an magtao nin gaweng-herak para sa mga tugang nyatong nangangaipo, tanganing mahiling ninda na si Jesus uya man nanggad sa sato gabos.

Reming’s wake at Christmas


by KENEE SAMBO

Christmas is the most popular and most celebrated Christian holy days in the Philippines. The origin of the celebration of Christmas as well as the dates on which it is observed was rooted deeply in the history of the early Church. We do all know that Christmas season commemorates the birth of Jesus. We can certainly say that Mary gave birth to his Son Jesus, assisted by her husband Joseph, in the city of Bethlehem.

At present, the celebration of this season is an amazing variety of traditions around the world. We can tell that Christmas is near because of the rush and bustle of the holidays. Decorations like garlands hanging on walls and the colorful lights that glitter in Christmas trees give color in the celebration of this season. Social gatherings such as Christmas parties and reunions could never be out of the way. For some people, Christmas would not be complete without the gifts they give and receive. Thus, Christmas is really a source of happiness for lots of people.

But sad to say that the true meaning of Christmas was only truly realized in the hearts of the few. With the dreadful event that happened in the province of Albay and in the near provinces of Camarines Sur due to super-typhoon “Reming” that had left many people dead, some were wounded, some families homeless, some had nothing to eat and drink and the others suffered from illness.

In our eagerness to wait for Christmas season, we may wonder why God sends us “Reming” and the other calamities that we had experienced and we are encountering right now. I think God is telling us that there are so many things we have to ponder on for a moment than preparing for the traditional Christmas celebrations that we are used to. Today, because of the tragic event that happened, may we seek the answer to this question -- What is really the true meaning of Christmas? This is a recurring question often heard year after year especially during Christmas season. It looks a little strange that as popular as this season seems to be, we continually ask this question.

During this whole busy season how many times do we stop to reflect on the One to whom we have to give reverence? Jesus is clearly the center of all these celebrations. Luke 2: 7 says, “And she brought forth her first born Son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.” How simple it is to think that the Son of God was born in a stable surrounded by farm animals. The wonder at the simplicity of the expression of the infant child that has nothing of its own to survive will forever change the world. Jesus became human and suffered for the salvation of all humanity.

We in turn have the responsibility not only for ourselves but also for our community. May our celebration of this Christmas season be inspired by the lives of those people who are in need. Let us make this Christmas a season of sharing, love, hope and joy as we all celebrate simply this most important event of the year.

Brgy. Sta. Lucia nagfiesta

by JUDY BELLEZA

STA. LUCIA, Magarao – Kan Disyembre 13, an mga parokyano kan barangay nagselebrar kan kapistahan kan saindang patrona, si Sta. Lucia, sa paagi nin Santa Misa.

Pinunan an paggiromdom sa kaaldawan kan patrona sa paagi kan mga minasunod: siyam na aldaw na Banal na Misa sa kapilya kan barangay kada ika-4:30 nin hapon; an pagnobena; asin an pagprusisyon kan imahen ni Sta. Lucia. Sa siyam na banging paglibot kan imahen ni Sta. Lucia sa bilog na barangay, dakul na mga residentes an nakisumaro minsan ngani madiklom an kabanggihan sa kawaran nin supply nin kuryente huli sa nakaaging bagyong si ‘Reming.’

Sa homiliya ni Msgr. Juan Bientiempo, an kura paroko kan Magarao, pinamidbid niya sinda “Agatha,” “Euthiquia,” asin “Lucia.” Si Lucia nagin Santa huli sa saiyang makusog na pagtubod sa Diyos asin sa saiyang pagigin sarong Kristyano. Dawa anong pasakit an gibohon saiya dai nanggad mababari an saiyang pagtubod. Si Euthiquia, an may helang na ina ni Sta. Lucia, narahay huli sa debosyon ni Sta. Lucia ki Agatha.

Sinabi pa ni Msgr. Buentiempo, “Lugod magin arog kita ni Sta. Lucia – pusog an pagtubod sa Diyos na dawa anong kasakitan o kalamidad an mag-agi, satuya ining malalampasan.”

An Barangay Pastoral Council sa pamamayo ni Ms. Arsenia S. Tocloy asin an Sta. Lucia Youth Organization sa pamamayo ni Pascual Patrick A. Belleza boot na ipaabot an dakulang pasasalamat sa gabos na nagtarabang na magin maogma an selebrasyon kan kapistahan.